UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

Pozivamo autore u oblasti društvenih nauka da dostave radove za novi broj Politeie. Podsjećamo da su od novog broja u funkciji svi servisi za onlajn uređivanje časopisa, te da se radovi dostavljaju posredstvom e-sistema ASISTENT. Način pripreme i dostavljanja radova redakciji, kao i način korišćenja onlajn sistema ASISTENT detaljno je opisan u sekciji UPUTUSTVA.

Na sljedećim linkovima možete pronaći OBRAZAC ZA PISANjE ČLANKA (ćirilica / latinica), kao i UPUTSTVO ZA UREĐIVANjE ČLANKA u APA stilu (ćirilica / latinica).

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen. 

- Rukopis koji sam poslao/la časopisu predstavlja originalan rad koji su napisali navedeni autori i koji nije objavljen ranije, na nekom drugom mjestu.
- Rukopis se ne razmatra za objavljivanje na drugom mjestu i nije istovremeno poslat na recenziju u druge časopise.
- Članak i dodatni materijali ne sadrže tvrdnje koje bi se mogle smatrati klevetom ili bilo kakve nezakonite tvrdnje i ne sadrže materijal koji na bilo koji način ugrožava lična ili vlasnička prava fizičkih ili pravnih lica.
- Autori članka nemaju sukob interesa koji bi mogao da dovede u pitanje njegov integritet i vjerodostojnost rezultata koji su u njemu objavljeni.
- Ako je rad (su)finansiran od strane EU ili drugih izvora (npr. ministarstva) navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
- Dobio/la sam saglasnost od nosilaca autorskih prava za korišćenje svih izvoda i drugih materijala zaštićenih autorskim pravima koji su korišćeni u rukopisu i naveo/la sam ili naveli smo izvore u rukopisu i dodatnim materijalima.
- Ako se u rukopisu koriste detalji subjekata istraživanja ili drugih lica, to je učinjeno uz njihovu saglasnost saglasnost koja je dobijena u skladu sa zakonom i Uređivačkom politikom.
- Obavestio/la sam sve koautore o ovim uslovima. Koautori znaju da ću prihvatiti ove uslove i u njihovo ime i sa time su saglasni.
- Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word formatu.
- Sažeci i ključne riječi dati su na dva jezika (a) srpskom i (b) engleskom.
- Tekst je napisan na osnovu Obrasca za pisanje člana časopisa Politeia.
- Ilustracije, slike i tabele su smještene na odgovarajućim mjestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odjeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
- Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Uputstva autorima.
 

Radovi se predaju putem onlajn sistema za elektronsko uređivanje ASISTENT, koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) iz Beograda. Pristup i registracija za servis vrše se na direktno na linku aseestant.ceon.rs/index.php/politeia i preko linka za registraciju: aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/user/register

 

Zahvaljujemo se časopisu "CM: Communication and Media" čije smo dijelove uputstva autorima preuzeli i prilagodili časopisu Politeia.